Programme > Premieres 2021&2022
The premieres of the 2021 & 2022 season at the Thalia Theater